Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností BFTrading EOOD

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost BFTrading EOOD , se sídlem 2 Tsar Osvoboditel, 1000, Sofia, DIČ: CZ683744249. Jakýmkoli užitím Internetové stránky nebo kliknutím na jakýkoli odkaz Spotřebitel potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, http://www.asociace-sos.cz/

 

1. VYMEZENÍ POJMŮ

 

Prodávající je obchodní společnost BFTrading EOOD , se sídlem 2 Tsar Osvoboditel, 1000, Sofia, DIČ: CZ683744249. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující či spotřebitel je zákazníkem našeho internetového obchodu, který souhlasil s obchodními podmínkami. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bfashion.com, a to prostřednictvím webového rozhraní.

BFTrading EOOD je obchodní společnost registrovaná v Bulharsku, DIČ: CZ683744249 se sídlem 2 Tsar Osvoboditel, 1000, Sofia. Jednatel společnosti je Dejan Panajotov. Základní činnost společnosti je tvorba a provozování internetového obchodu a zpřístupnění obchodu PRODÁVAJÍCÍM, kteří mají zájem nabízet a prodávat zboží v obchodu. Společnost určuje následující Obchodní podmínky k prodeji zboží. BFTrading EOOD je plně oprávněna jednostranně měnit obsah internetových stránek a podmínky přístupu k nim.

Objednávkou se rozumí Spotřebitelem odeslaný formulář ke koupi jednoho nebo více produktů. Objednávka je zabalena a odeslána kurýrem na předem určenou adresu, uvedenou v objednávce poté, co je objednávka potvrzena prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Potvrzení emailem se uskutečňuje zasláním e-mailu, kterým spotřebitel svoji objednávku potvrdí. Telefonické potvrzení je realizováno prostřednictvím operátora internetového obchodu.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání zboží za kupní cenu.

Kurýrní službou se rozumí  třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s prodávajícím a zajišťuje přepravu předmětu prodeje pro kupujícího do místa určení.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Obchod www.bfashion.com si můžete prohlížet zcela zdarma ze všech koutů světa.

2.2. Aby mohl zákazník nakupovat na www.bfashion.com, je třeba se nejprve zaregistrovat, a to správným zadáním svého e-mailu, tel.č. a dodací adresy. Registrace je zcela zdarma.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Na stránce každého produktu najdete vpravo tlačítka „Vložte do košíku“. Kliknutím na tlačítko „Vložte do košíku“ je vybraný produkt přidán do virtuálního nákupního košíku Spotřebitele. Obsah košíku je uložen po dobu 15 minut, dokud se Spotřebitel nerozhodne přejít k nákupu zboží. Kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ může Spotřebitel prohlížet obsah virtuálního nákupního košíku, přidat nové produkty nebo odebrat ty, které si nepřeje zakoupit. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ se objeví údaje o spotřebiteli, údaje o dodání objednávky a přehled obsahu nákupního košíku. Objednávka je aktivována kliknutím na druhé tlačítko „Koupit“.

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uzavřením smlouvy souhlasí kupující se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ / UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

4.1. Přes internetový obchod - zákazník, kliknutím na tlačítko "Vložte do košíku", vloží požadované zboží do objednávky a vyplní další požadované informace. Po vyplnění příslušných informací tlačítkem "Potvrdit objednávku" ji odešle do objednávkového procesu.

4.2. Objednávka je aktivována, tj. zaslána internetovému obchodu po kliknutí na druhé tlačítko „Koupit“ v nákupním košíku, které se nachází pod dodacími údaji objednávky, poté, co byl do nákupního košíku přidán alespoň jeden produkt a bylo zmáčknuto první tlačítko „Koupit“.

4.3. Při úspěšné objednávce obdrží Spotřebitel potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou emailovou adresu a sms na jím uvedené tel. číslo. V potvrzení doručené e-mailem je uvedeno objednané zboží, číslo objednávky, datum a hodina, kdy byla objednávka uskutečněna. Při úspěšné objednávce je na uvedené tel. číslo zaslána sms  s informacemi o čísle objednávky a do kolika pracovních dní bude objednávka doručena. Potvrzení telefonem probíhá pouze v případě, že je nutno informace doplnit nebo objednávku upřesnit.

4.4. Kupní smlouva je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy provozovatel obdrží řádně vyplněnou objednávku na dodání zboží a zákazník obdrží potvrzení o akceptaci objednávky. O přijetí objednávky bude zákazník informován provozovatelem, prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu či telefonicky.

4.5. Pokud by provozovatel po uzavření kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není k dispozici nebo jej nelze z jiných důvodů dodat, nabídne zákazníkovi zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným. Není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou zákazník souhlasit, může provozovatel odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákazník již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, provozovatel toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

4.6. Objednávat zboží je možné i telefonicky či e-mailem.

4.7. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

4.8. Objednávky, které obsahují chybné nebo neúplné údaje o kupujícím, jsou anulovány, neobdrží-li Prodávající správné údaje do 48 hodin po učinění objednávky. Takové objednávky získávají status „zamítnuta“, jelikož je nelze uskutečnit.

4.9. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, balné, pojištění, dobírka) uvedenou v potvrzení objednávky (zálohové faktuře).

4.10. Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat telefonicky nebo oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího czech@bfashion.com. Aby bylo storno platné, musí Spotřebitel uvést: telefonní číslo, které do objednávky uvedl,  jméno a příjmení, které uvedl při registraci, emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, cenu objednávky.

 

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1. Po dokončení objednávky, vyplnění kontaktních a doručovacích údajů a jejich odeslání, je Vaše objednávka přijata do systému. Poté obdržíte e-mail s informací o přijetí Vaší objednávky.

5.2. Jakmile je Vaše objednávka připravena k expedici, obdržíte e-mail s informací, že je Vaše objednávka vyřízena.

5.3 Den předem i v den doručení zásilky obdržíte SMS od našeho partnera DPD Czech Republic s.r.o., s přístupem do webové aplikace DPD Kurýr, kde získáte nad svým balíčkem absolutní kontrolu. Ve webové aplikaci DPD Kurýr nebo na DPD lince 841 700 700 (každý pracovní den od 7:00 do 18:00) si můžete upravit čas i místo doručení. V den doručení obdržíte SMS s upřesněním hodinového intervalu, kdy mate kurýra čekat.

5.4 Doručení probíhá do 10 pracovních dnů od odeslání zboží.

5.5 Dopravní firma DPD Czech Republic s.r.o. doručuje zásilky pouze během pracovních dnů, a to v době od 9 do 18 hodin. Pokud příjemce nebude 2x zastižen, bude telefonicky kontaktován kurýrem pro domluvení vhodného termínu doručení.

5.6. Ceny doručení jsou uvedený pro každý produkt zvlášť a to v části Platba a Doprava.

 

6. CENA A PLATBA

 

6.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

6.2. Kupní cena zboží je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy a musí být zaplacena nejpozději při převzetí zboží.

6.3. Kupní cenu lze uhradit třemi způsoby nebo jejich kombinací a vybraný způsob platby nemá vliv na konečnou cenu:

• na dobírku

• kreditní či debetní kartou

• platba prostřednictvím virtuální peněženky

6.4. Platná je cena nákupu aktuální při objednávaní – cena zboží se může v čase měnit, t.j. ceny jednotlivých produktů jsou dynamické.

6.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

7.  VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKA

 

7.1. Každý registrovaný uživatel má virtuální peněženku, kterou automaticky vytvoří majitel internetového obchodu - BFTrading EOOD.  Uživatel může kdykoliv kontrolovat stav své virtuální peněženky a transakce na tomto účtu.

7.2. Virtuální peněženka je financována virtuálními penězi, které mohou být použity k nákupu zboží v našem internetovém obchodě. Kredit virtuální peněženky lze dobít  některým z těchto způsobů:

7.2.1. Nákupem zboží přes uživatelský účet daného uživatele. Částka je akumulována při nákupu zboží,  u kterého je uvedeno o jakou hodnotu je virtuální peněženka dobita, tj, zákazník získá virtuální peníze po obdržení bonusu v rámci dané akce.

7.2.2. Zadáním unikátního kódu virtuálního dárkového poukazu či dárkového poukazu.

 

8. Virtuální DÁRKOVÝ POUKAZ a DÁRKOVÝ POUKAZ (v papírové podobě)

 

8.1. Každý registrovaný uživatel může koupit virtuální dárkový poukaz a/nebo dárkový poukaz, jehož hodnota bude připsaná na virtuální peněženku. Dárkový poukaz má předem stanovenou hodnotu a muže být použit pouze v internetovém obchodě  www.bfashion.com společnosti BFTrading EOOD.

8.2. Virtuální dárkový poukaz a dárkový poukaz obsahují unikátní kód, který musí být zadán pro dobití kreditu na virtuální peněžence. Majitel webových stránek vede záznamy o historii virtuální peněženky každého uživatele, která je viditelná na jeho profilu.

8.3. Virtuální dárkový poukaz je elektronický a zasílá se uživateli spolu s unikátním kódem na jeho registrovanou e-mailovou adresu nebo jinou e-mailovou adresu potvrzenou uživatelem. Kupní cenu virtuálního dárkového poukazu lze uhradit pouze kreditní či debetní kartou při nákupu, tj. předtím, než bude zaslán e-mailem.

8.4. Dárkový poukaz je dodán v papírové podobě Adresátovi, který se může od kupujícího lišit a kterého kupující vysloveně uvedl jako adresáta poukazu. Adresát obdrží poukaz při dodání objednávky /zboží/.

8.5. Virtuální dárkový poukaz a dárkový poukaz mohou být využity uživatelem, který není totožný se zakupujícím poukazu.

8.6. BFTrading EOOD není zodpovědná za špatnou nebo nesprávně uvedenou e-mailovou adresu, na kterou musí být poukaz odeslán. V takovém případě může uživatel požádat o opakované vystavení poukazu a musí zadat správnou e-mailovou adresu, na kterou bude nový poukaz  odeslán. V tomto případě BFTrading EOOD zruší předchozí poukaz, zakoupený zákazníkem a vydá nový, ale pouze v případě, že nebyl první poukaz dosud uplatněn.

8.7. Pokud bylo zboží zakoupené v obchodě pomocí virtuální peněženky a uživatel vrací zakoupené zboží zpátky, když má na to nárok, přesná částka použita na nákup se zase vrací zpět do virtuální peněženky. Pokud část nákladů byla zaplacena dobírkou nebo platební kartou, tato částka se vrací v souladu s obecnými podmínkami.

8.8. Prostředky ve virtuální peněžence lze použít pouze pro objednávky v našem internetovém obchodě. Žádné peněžní alternativy nebo vyplacení peněz z virtuální peněženky nejsou možné. Poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz nelze rozměnit.

8.9. Obecné podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy neplatí při nákupu virtuálního dárkového poukazu, pokud unikátní poukázkový kód pro dobíjení kreditu ve virtuální peněžence byl již uplatněn. Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, částka zaplacena za zboží bude refundována ve virtuální peněžence zákazníkovi, který dárkový poukaz uplatnil, nikoli ve virtuální peněžence toho, kdo dárkový poukaz objednal. Stejná pravidla a podmínky platí i při vracení a reklamaci zboží. Zboží může vrátit nebo reklamovat zákazník, který dárkový poukaz uplatnil. Kupující může dárkový poukaz vrátit podle obecných podmínek vracení zboží, pokud unikátní poukázkový kód pro dobíjení kreditu ve virtuální peněžence nebyl uplatněn a částka nebyla připsána ve virtuální peněžence kupujícího nebo třetí osoby.

8.10. Částka ve virtuální peněžence je anulována, pokud ji uživatel neuplatnil po třech následujících letech.

 

9.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

9.1. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je právem spotřebitele.

9.2. Odstoupení od kupní smlouvy se může uskutečnit i při doručení balíku, pokud je balík doručen po určeném čase, do kterého mělo být zboží doručeno, a to kvůli příčinám, které nejsou na straně spotřebitele a jejich příčina není ve vyšší moci.

9.3. Pri vrácení nepoužitého zboží, musí být toto zboží v originálním obale a zcela kompletní.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do 14 pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do (30) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud zboží není vrácené ve lhůtě podle 10.1., odstoupení od kupní smlouvy bude zamítnuto.

9.5. Reklamace se uskutečňuje u zakoupeného zboží, neodpovídající stavu, který byl dohodnutý mezi oběma stranami. Reklamace se může uplatnit v případě:

◦      výrobní vady zboží

◦     chybějící části zboží

◦     zaslání zboží, které neodpovídá objednanému

◦     neshody, týkající se uvedené velikosti a/nebo barvy – zaslání zboží v jiné velikosti a/nebo barvě, než bylo objednáno

◦     poškození zboží při přepravě

9.7. Zboží lze reklamovat e-mailem na adrese czech@bfashion.com. Zároveň je Spotřebitel povinen zboží vrátit do 30 dní od data doručení.

9.8. Spotřebitel může zboží vrátit nebo požádat o výměnu daného produktu ve stejné nebo jiné velikosti a barvě. Zaměstnanec internetového obchodu může nabídnout výměnu produktu za jiný produkt. Je-li vybraný produkt dražší než ten původní, Spotřebitel jeho hodnotu doplatí. Pokud je vybraný produkt levnější, bude příslušná částka Spotřebiteli vrácena.

9.9. Nejde-li o vadný nebo poškozený produkt, lze reklamaci provést pouze v případě, že:

◦     Je zachován původní vzhled produktu (nedošlo k roztrhání, poškrábání, nošení, praní, žehlení produktu).

◦     Nejsou škody, zaviněné nesprávným zacházením s produktem.

◦     Původní obal a štítek nejsou porušené.

9.10. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

9.11. Při výměně zboží hradí náklady na vrácení zboží kupující, pokud výměnu nezavinil internetový obchod nebo Prodávající.

 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY. REKLAMACE

 

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

10.4. Reklamované zboží kupující musí zaslat na adresu:

DPD CZ, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. – bfashion.com

Depot 1382

Olomoucká 612/34

783 35 Horka nad Moravou

Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list, nebo formulář pro vrácení / výmenu zboží. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na výrobku, případně označit.